• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Kuntoutuskustannukset

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää sairaan, vammaisen tai vajaatoimintakykyisen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä.

Sosiaalivakuutukseen perustuvasta lakisääteisestä kuntoutuksesta vastaa kolme eri tahoa; Kela, Työeläkelaitokset ja  Vakuutuslaitokset.

Lisäksi kuntoutusta järjestävät kunnat (lääkinnällinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus), työhallinto (ammatillinen kuntoutus) ja ammatilliset oppilaitokset (ammatillinen kuntoutus).

Kelan kuntoutustilastot antavat kokonaiskuvan sen valtakunnallisesti toteuttamasta kuntoutuksesta. Kelan järjestämän kuntoutuksen tarkoituksena on vajaakuntoisten tai vaikeavammaisten työ- ja toimintakyvyn parantaminen ja säilyttäminen niin, että hän selviää mahdollisimman hyvin työssä ja jokapäiväisessä elämässään sairaudestaan tai vammastaan huolimatta.

Kelan järjestämää ja korvaamaa kuntoutusta voivat käytännössä saada kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Tilastossa ovat mukana kaikki kuntoutujat, joiden kuntoutuksesta Kelalle on vuoden aikana aiheutunut kustannuksia tai joille on vuoden aikana maksettu kuntoutusrahaa.

Tule-kuntoutuskustannusten kannalta olennaisia ovat tule-sairauksien perusteella kuntoutuspalveluja saaneet sekä tule-kuntoutuksen määrä, kesto ja kustannukset. Myös tule-sairauksien takia kuntoutusrahan saajat ja kuntoutusrahan kustannukset ovat tule-kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä.

Tarkasteltaessa tule-sairauksista aiheutuneita kuntoutuskustannuksia, tulee muistaa, että näiden kustannusten avulla vähennetään esimerkiksi sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannuksia. Tule-kuntoutuksen on osoitettu olevan kannattavaa eli se vähentää tule-sairauksista aiheutuvia kustannuksia yksilölle ja yhteiskunnalle.

AMMATILLISTEN KUNTOUTUSPALVELUIDEN SAAJAT

kuntoutus

Kelan Ammatillisten kuntoutuspalvelujen saajat, muut ja tule-sairaudet 2010-2016.

LÄÄKEKUSTANNUKSET

laakekustannukset

Tähän myös aukaisevaa tekstiä……….pari kolme riviä

VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUSPALVELUIDEN SAAJAT

kuntoutus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuspalvelujen saajat, muut ja tule-sairaudet, 2010-2016.

SAIRAUSPOISSAOLOKUSTANNUKSET

sairauskustannukset

Tähän myös aukaisevaa tekstiä……….pari kolme riviä

TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKEKUSTANNUKSET

tyokyvyttomyys

tähän tekstiä esim. mistä nämä kustannuskaaviot ovat, mm. Kela vai onko muuta????

TULE ICD-10 -LUOKITUKSET

icd

Tähän myös aukaisevaa tekstiä……….pari kolme riviä